เที่ยวเมืองหลวงกัวลาลัมเปอร์ มาเลเซีย หาดใหญ่ สงขลา มหาสนุก สุขทั้งปีที่สงขลา

ท่องเที่ยวเมืองหลวงกัวลาลัมเปอร์ ชมเมืองมรดกโลก มะละกา  ประเทศมาเลเซีย หาดใหญ่ – สงขลา สงขลา มหาสนุก สุขทั้งปีที่สงขลา 3 วัน 2 คืน 

Package Lion Holiday with Lion Air and TAT south (1)

กำหนดการเดินทาง วันที่ 9 – 11 กันยายน 2559

วันแรก ดอนเมือง ท่าอากาศยานนานาชาติกัวลาลัมเปอร์ – มะละกา – ถนนคนเดินยองเกอร์ (อาหาร-/เที่ยง/เย็น)

06.30 น. พร้อมกันที่สนามบินดอนเมือง ออกเดินทางโดยสายการบินมาลินโด้แอร์ เที่ยวบินที่ OD 525 เวลา 09.05-12.15 น.

12.15 น. เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น รอต้อนรับคณะ ณ ท่าอากาศยานนานาชาติกัวลาลัมเปอร์ KLIA หลังจากผ่านพิธีการตรวจ คนเข้าเมืองเรียบร้อย พร้อมรับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 1)

บ่าย หลังจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ มะละกา เมืองเก่าซึ่งเต็มไปด้วยเรื่องราวของประวัติศาสตร์  เดินทางโดยเส้นทาง ซุปเปอร์ไฮเวย์ นำท่านเดินทางไปชมความงดงามของ Stadthuys ,Victoria Fountain, Christ Church หอนาฬิกา กังหันแถบ Duch Square และย่านอาณาจักรสีแดง ซึ่งเคยเป็นดินแดนของดัช

จากนั้นนำท่านเดินขึ้นเขา St. Paul Hill ชมทิวทัศน์ของเมืองและไปสักการะรูปปั้นนักบุญ St Fracis ที่ศักดิ์สิทธิ์

ตามตำนานเล่าว่าเมื่อ หลายร้อยปีล่วงมาแล้ว นักบุญ Farncis ได้สิ้นชีวิตไปเกือบ 1 ปี เขาได้ฝังศพไว้ในมะละกาต่อมาได้ขุดศพท่านขึ้น เพื่อจะนำท่านไปฝังที่เมืองกัวร์ ประเทศอินเดีย แต่เมื่อขุดศพท่านขึ้นมาปรากฏว่า ศพท่านเหมือนคนนอนหลับจึงได้ขอตำแหน่งนักบุญให้แก่ท่านจากพระราชวังวาติกัน

แต่ทางพระราชวังได้ตอบกลับมาอีก 16 ปีผ่านไปขอให้ตัดแขนไปพิสูจน์ เมื่อตัดแขนปรากฏว่ามีเลือดไหลเหมือนยังมีชีวิตอยู่จึงได้รับประกาศให้เป็นนักบุญ St. Francis Xavier และอีก 60 ปีผ่านไป

ทางมะละกาต้องการสร้างอนุสาวรีย์ของท่านไว้บนยอดเขา St. Paul Hill เมื่อสร้างเสร็จแล้วปรากฏว่าในวันหนึ่งเกิดฟ้าผ่าลงมาถูกกิ่งไม้ใหญ่หักลงมาถูกแขนหักเหมือนแขนข้างที่ตัดส่งให้พระราชวังวาติกัน ชมทิวทัศน์บนยอดเขา ดูจุดยุทธศาสตร์จากยอดเขา

จากนั้นเดินลงจากเขาชมป้อม A Famosa ป้อมป้องกันเมืองของโปรตุเกส ซึ่งถูกทำลายโดยอังกฤษจนเกือบหมด เพราะไม่ต้องการให้มะละกามีเขี้ยวเล็บ (เหลือไว้ แค่ประตู Porta De Santiago)

จากนั้นนำท่านเดินทางไปยัง ถนนยองเกอร์ (Jonker Street) ซึ่งเป็นถนนคนเดินจำหน่ายอาหารและของที่ระลึกมากมาย บริเวณนี้เต็มไปด้วยโบราณสถานและศาสนสถานที่สำคัญหลายแห่งผสมผสานกันระหว่างจีน ฮินดู และมุสลิม

18.00 น. รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 2) จากนั้นเดินทางกลับสู่ กัวลาลัมเปอร์ ค่ำ นำท่านเข้าสู่ที่พัก ณ กัวลาลัมเปอร์ เพลิดเพลินกับการ shopping และ ย่านอาหาร street food ย่านอลอร์ ใกล้แหล่ง shopping อันลือชื่อ บูกิตบินตัง

วันที่สอง กัวลาลัมเปอร์ – ปุตราจาย่า – หาดใหญ่ (อาหารเช้า/เที่ยง/เย็น)

07.00 น. รับประทานอาหารเช้า (มื้อทื่ 3)

08.00 น. นำท่านแวะถ่ายรูปคู่กับ TWIN TOWER ตึกแฝดที่สูงเป็นอันดับหนึ่งของโลกสูงถึง 452 เมตร จากนั้นแวะชมปุตราจายา เมืองใหม่ของมาเลเซียเมืองที่ได้เอาหน่วยงานราชการมารวมกันไว้ที่เดียวกัน

ถ่ายรูปกับมัสยิดประจำรัฐแห่งใหม่ ทำเนียบรัฐบาล ชมความสวยงามของภูมิประเทศและสิ่งก่อสร้างที่มีลักษณะเฉพาะหามูลค่ามิได้จนได้ชื่อว่า “นครอุทยานนครปัญญาชน”

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 4) ณ Ipoh Malaysia

บ่าย สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับสู่จังหวัดสงขลา ประเทศไทย

ค่ำ รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 5)

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก ณ โรงแรม อ.หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

วันที่สาม ตลาดกิมหยง -วัดพะโคะ – เกาะยอ – ย่านเมืองเก่าสงขลา – สมิหลา (อาหารเช้า/เที่ยง/เย็น)

07.00 น. รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 6)

08.00 น. หลังจากนั้นนำท่านเดินทาง ช้อปปิ้ง ณ ใจกลางเมืองหาดใหญ่ ไม่ว่าจะเป็นตลาด กิมหยง สันติสุข (เลือกซื้อสินค้า
ตามอัธยาศัย)

11.00 น. นำท่านเดินทางสู่ จังหวัดสงขลา

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านศิรดา เกาะยอ (มื้อที่ 7)

บ่าย นำท่านแวะ วัดพะโคะ ซึ่งเป็นวัดจำพรรษาของสมเด็จพะโคะหรือหลวงพ่อทวดเหยียบน้ำทะเลจืด อันเป็นที่เคารพนับถือของประชาชนทางภาคใต้

มีประวัติเล่าว่า วันหนึ่งมีโจรสลัดแล่นเรือเลียบมาตามฝั่งเห็นสมเด็จพะโคะเดินอยู่ มีลักษณะแปลกกว่าคนทั้งหลายจึงใคร่จะลองดี

โจรสลัดจอดเรือและจับสมเด็จพะโคะไป เมื่อเรือแล่นมาได้สักครู่เกิดเหตุเรือแล่นต่อไปไม่ได้ ต้องจอดอยู่หลายวัน จนในที่สุดน้ำจืดหมดลงโจรสลัดเดือดร้อน สมเด็จพะโคะสงสาร จึงเอาเท้าซ้ายแช่ลงไปในน้ำทะเลเกิดเป็นประกายโชติช่วง

น้ำทะเลกลายเป็นน้ำจืด โจรสลัดเกิดความเลื่อมใสศรัทธากราบไหว้ขอขมาและนำสมเด็จพะโคะขึ้นฝั่ง ตั้งแต่นั้นมาประชาชนจึงพากันไปกราบไหว้บูชากันเป็นจำนวนมาก

ท่องเที่ยวสงขลา แนะนำ ที่กิน ที่พัก  (30)

จากนั้นนำท่านเดินทางไปยัง ย่านเมืองเก่าของจังหวัดสงขลา ซึ่งมีถนนสายสำคัญน่าเดินเที่ยว 3 สาย คือ ถนนนครนอก ถนนนครใน และ ถนนนางงาม ประกอบไปด้วยอาคารและสถาปัตยกรรมที่งดงาม เป็นแหล่งเรียนรู้เรื่องราวความเป็นมาของชาวสงขลา

ผ่านมุมมองทางสถาปัตยกรรม ในอดีตมีการตัดถนนสายที่สามเรียกว่า ถนนเก้าห้องหรือย่านเก้าห้อง เพื่องานสมโภชเสาหลักเมือง ต่อมาเรียกกันว่า ถนนนางงาม นอกจากเราจะได้ชมอาคารเก่าแก่แล้ว นี้ในย่านเมืองเก่าสงขลายังมีขนมอร่อย ทั้งไทย จีน ฝรั่ง ให้เลือกชมและ ชิมอย่าง เอร็ดอร่อย

ท่องเที่ยวสงขลา แนะนำ ที่กิน ที่พัก  (29)

รวมทั้งของฝากพื้นเมืองให้เลือกซื้อเลือกหาอีกด้วย โดยเฉพาะถนนนางงาม มากไปด้วย อาหารคาวหวานท้องถิ่นอันเลื่องชื่อ มีทั้ง ร้านขนมไทย ร้านไอศกรีม ร้านกาแฟโบราณ ร้านซาลาเปา

ใครมาต้องไม่พลาดโจ๊กเกาะลอย ข้าวสตูร้านเกียดฟั่ง (โกยาว) สตูแบบจีนที่กินคู่กับซาลาเปาร้อน ๆ ในลังถึง

หรือจะลองก๋วยเตี๋ยวหางหมู ก๋วยเตี๋ยวเป็ดและไส้กรอกสูตรเวียดนาม ร้านสอง-แสน ขายสำปันนี ขี้มอด ทองเอก ข้าวฟ่างกวน ขนมเทียนสด ซึ่งเป็นขนมโบราณ ซึ่งหากินยากแล้วในสมัยนี้

ท่องเที่ยวสงขลา แนะนำ ที่กิน ที่พัก  (27)

จากนั้นอิสระให้ท่านได้พักผ่อน ณ ชายหาดสมิหลา สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญที่มีชื่อเสียงของสงขลา

จากหาดสมิหลาสามารถมองเห็นทิวทัศน์อันงดงามของ เกาะหนูเกาะแมว จนมีคำกล่าวว่าใครมาเยือนสงขลาแล้วไม่มาเยือนสมิหลาก็เหมือนมาไม่ถึงสงขลา

มีสัญลักษณ์ที่มีชื่อเสียงรูปปั้น นางเงือกทอง โดยรอบบริเวณได้จัดสวนหย่อมไว้ดูร่มรื่นเหมาะเป็นที่นั่งพักผ่อน

17.30 น. สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติหาดใหญ่

เย็น รับประทานอาหารค่ำ (มื้อที่ 8) ณ ร้านสบันงา

19.30 น. นำท่านสู่สนามบินนานาชาตื หาดใหญ่ เพื่อเดินทางกลับโดยสายการบินไทยไลอ้อนแอร์ เที่ยวบิน
ที่ SL 725 เวลา 2205-2325 น โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

หมายเหตุ: โปรแกรมทัวร์อาจจะมีการเปลี่ยนแปลง โดยไม่แจ้งล่วงหน้า แต่ยังคงรักษามาตรฐานและผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ

อัตราค่าบริการ ท่านละ 7,900.- บาท / พักห้องละสองหรือสามท่าน ค่าบริการเพิ่มสำหรับพักเดี่ยว ท่านละ 3,400.- บาท

อัตราค่าบริการนี้รวม

1.ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับ ดอนเมือง กัวลาลัมเปอร์โดยสายการบินมาลินโด้แอร์ และ หาดใหญ่ ดอนเมืองโดยสายการบินไทยไลอ้อนแอร์

2.ค่ารถบัสปรับอากาศ VIP ตลอดการเดินทาง

3.ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการนำเที่ยว (พักห้องละ 2 ท่าน / 1ห้อง)

09 – 10 กันยายน 2559 Federal Hotel Kuala Lumpur

10 – 11 กันยายน 2559 โรงแรมนิวซีซั่นสแควร์ หาดใหญ่

4.ค่าอาหารทุกมื้อตามที่ระบุในรายการนำเที่ยว

5.ค่าธรรมเนียมการเข้าชม และใช้บริการต่างๆตามที่ระบุในรายการนำเที่ยว

6.ค่าประกันภัยในเดินทาง (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)

7.ค่าเจ้าหน้าที่มัคคุเทศก์คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง

8.ค่าบริการจัดนำเที่ยวตามที่ระบุในรายการ

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

1.ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ นอกเหนือจากที่ระบุในรายการนำเที่ยว อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่เรียกสั่งเอง เป็นต้น

2.ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %

3.ค่าหนังสือเดินทาง ( ต้องพาสปอร์ตเท่านั้น) และมีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน

#————————————————–#

ติดตามเรื่องราวการเดินทางสนุกๆ จากพวกเราได้ทุกวันคิดถึงที่กิน ที่เที่ยว ที่พัก คิดถึงเรา TripTravelGang: ทริปทราเวลแก็งค์ คลิกเดียว…กินเที่ยวทุกวัน

 

อัพเดตข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยว ร้านอาหาร รีสอร์ทได้ทุกวัน
และกด Like ร่วมเป็นแฟนเพจกับเรา บน Facebook >>คลิกที่นี่เลย!

สามารถส่งกิจกรรมดีๆ ด้านการท่องเที่ยว ร้านอาหาร โรงแรม-รีสอร์ท หรือสนใจให้ทีมงานไปรีวิว ได้ที่

e-mail:Triptravelgang@gmail.com

คำยอดนิยม

error: Content is protected !!