เที่ยวตามรอยพระบาท สัมผัสวิถีเกษตรพอเพียงในงาน “สังคมสุขใจ” สวนสามพราน

ททท.ร่วมกับมูลนิธิสังคมสุขใจ และกลุ่มภาคีเครือข่าย จัดงานยิ่งใหญ่ เที่ยวตามรอยพระบาท..สัมผัสวิถีเกษตรพอเพียงในงาน “สังคมสุขใจ”กับ 9 โซนกิจกรรมหลัก

เที่ยวนครปฐม สังคมสุขใจ สวนสามพราน (11)

พบกับกิจกรรมท้าเที่ยวข้ามภาค ชมนิทรรศการท่องเที่ยวตามรอยพระบาทที่อยากให้คนไทยได้สัมผัส พร้อมรับหนังสือ 70 เส้นทางตามรอยพระบาทฟรี!!! ชม ช้อป ชิม สินค้าเครือข่ายเกษตรอินทรีย์สัมผัสวิถีชุมชนกว่า 200 ร้านค้าทั่วประเทศ

พบกับคลินิกเกษตรอินทรีย์ครบวงจร คนต้นแบบ มาแชร์ความรู้ บอกเล่าศรัทธา และกิจกรรม Work Shop ที่น่าสนใจ พลาดไม่ได้ 16-18 ธันวาคมนี้ ณ สวนสามพราน จ.นครปฐม

เที่ยวนครปฐม สังคมสุขใจ สวนสามพราน (20)

นายอดิศักดิ์ เทพอาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ซึ่งจังหวัดนครปฐมเป็นอีกหนึ่งหน่วยงานสำคัญที่ร่วมขับเคลื่อนโครงการสามพรานโมเดล กล่าวว่า ยินดีกับความสำเร็จของโครงการสามพรานโมเดล และดีใจที่ได้เห็นความเปลี่ยนแปลง ซึ่งเกิดขึ้นกับเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดนครปฐม

เที่ยวนครปฐม สังคมสุขใจ สวนสามพราน (22)

หลายครอบครัวที่ประสบความสำเร็จในการทำเกษตรอินทรีย์ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของตัวเอง และเกิดแหล่งเรียนรู้มีชีวิต

ทั้งหมู่บ้านตัวอย่างเศรษฐกิจพอเพียง เกิดเกษตรกรต้นแบบ ปราชญ์ชาวบ้าน ในชุมชนต่างๆ ซึ่งสิ่งที่มูลนิธิสังคมสุขใจทำสอดคล้องกับแนวนโยบายของจังหวัดและเป็นนโยบายของประเทศ

โดยทางจังหวัดนำองค์ความรู้จากโมเดลนี้ไปขยายผลต่อ เพื่อช่วยกันพัฒนาจังหวัดนครปฐมให้เป็นแหล่งอาหารอินทรีย์ที่สำคัญของประเทศในอนาคต

“สำหรับการจัดงานสังคมสุขใจปีนี้ ถือเป็นแนวคิดที่ดีในการรวบรวมทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องมาไว้ในงานเดียว จึงอยากเชิญชวนทุกหน่วยงาน องค์กรที่เกี่ยวข้องรวมถึงเกษตรกร ประชาชนทั่วไป ใช้โอกาสนี้มาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้สัมผัสวิถีเกษตรพอเพียง และมาร่วมกันสนับสนุนสินค้าอินทรีย์ของเกษตรกรในงานนี้ด้วย” นายอดิศักดิ์ กล่าว

เที่ยวนครปฐม สังคมสุขใจ สวนสามพราน (15)

นายอรุษ นวราช เลขานุการมูลนิธิสังคมสุขใจ ในฐานะประธานจัดงานสังคมสุขใจ เปิดเผยว่า มูลนิธิสังคมสุขใจร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) และเครือข่ายภาคีทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน จัดงานสังคมสุขใจ” ภายใต้แนวคิด “ตามรอยพระบาท..สัมผัสวิถีเกษตรพอเพียง” ซึ่งการจัดงานในปีนี้ถือว่ายิ่งใหญ่กว่าทุกปีที่ผ่านมา

“แนวคิดหลักในการจัดงาน ต้องการให้คนได้มาสัมผัสวิถีเกษตรอินทรีย์ด้วยตัวเอง เพื่อเป็นแรงบันดาลใจในการเปลี่ยนวิถีการดำเนินชีวิต อยู่อย่างพอเพียง และยังระดมพลังจากทุกภาคส่วนที่ได้ร่วมขับเคลื่อนโครงการสามพรานโมเดล มุ่งมั่นพัฒนาต่อไปให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อสังคม เพื่อสานต่อพระราชปณิธาน หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช” นายอรุษ กล่าว

โดยรูปแบบการจัดงานในปีนี้แบ่งออกเป็น 9 โซนหลัก ในบริเวณงาน ประกอบด้วย
โซน สักการะพระบรมฉายาลักษณ์ : ร่วมเปิดโอกาสให้ประชาชนร่วมถวายอาลัยและสักการะ
โซน นิทรรศการตามรอยพระบาท : ททท.จัดนิทรรศการแหล่งท่องเที่ยวตามรอยพระบาท พร้อมแนะนำแหล่งท่องเที่ยวอีโค่ใกล้เคียงในภูมิภาคภาคกลาง
โซน จุดลงทะเบียน : จุดลงทะเบียนเข้าร่วมงานพร้อมรับหนังสือคู่มือ 70 เส้นทางตามรอยพระบาทจากททท.

เที่ยวนครปฐม สังคมสุขใจ สวนสามพราน (14)

โซน Work Shop : เปิดบริการคลินิกเกษตรอินทรีย์จอบโจทย์ทุกมิติ ตั้งแต่การเตรียมดิน คัดเลือกเมล็ดพันธุ์ การปลูก วิธีการดูแล การแปรรูป รวมถึงการทำชีวภัณฑ์ชนิดต่างๆ

เที่ยวนครปฐม สังคมสุขใจ สวนสามพราน (12)

เที่ยวนครปฐม สังคมสุขใจ สวนสามพราน (13)

เที่ยวนครปฐม สังคมสุขใจ สวนสามพราน (18)

สนุกกับกิจกรรม ปั่น…ปั่น ปั่นน้ำผักผลไม้จากพลังงานจักรยานด้วยตัวเอง และเอาใจวัยซนด้วยการเปิดโซนคิดส์ คอนเนอร์ สร้างสรรค์จินตนาการอย่างอิสระ เรียน – รู้ –คุณค่า เกษตรอินทรีย์ และยังมีกิจกรรมเสริมความรู้ สาระ บันเทิง อื่นๆ อีกมากมายให้ร่วมสนุก

เที่ยวนครปฐม สังคมสุขใจ สวนสามพราน (7)

โซน เวทีกลาง : เปิดเวทีให้คนต้นแบบเกษตรอินทรีย์ที่ประสบความสำเร็จในเปลี่ยนวิถี จนชีวิตเปลี่ยน มาร่วมแชร์ประสบการณ์ตรง ถ่ายทอดบทเรียน บอกเล่าศรัทธา ผลความสำเร็จที่ได้ทำ เพื่อสร้างแรงบัลดาลใจให้กับคนที่อยากเปลี่ยนวิถีชีวิต

อาทิ คุณโจน จันใด ผู้ก่อตั้ง พันพรรณ ศูนย์การเรียนรู้พึ่งพาตนเอง และศูนย์เมล็ดพันธุ์ คุณวิฑูรย์ เลี่ยนจำรูญ ผู้อำนวยการมูลนิธิชีววิถี หรือ ไบโอไทย คุณวิฑูรย์ เรืองเลิศปัญญากุล ผู้อำนวยการ Greennet เหล่านี้เป็นต้น

เที่ยวนครปฐม สังคมสุขใจ สวนสามพราน (17)

โซน ภาคีขับเคลื่อนโครงการสามพรานโมเดล : ภาครัฐ เอกชน ภาควิชาการ ภาคชุมชน และภาคการศึกษา ที่พร้อมใจกันมาร่วมกันจัดงานอย่างคึกคักเป็นพิเศษ อาทิ Farm to Firm โครงการเชื่อมโยงระหว่างเกษตรกรกับผู้บริโภคผ่านเว็บไซต์ โดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เป็นต้น

เที่ยวนครปฐม สังคมสุขใจ สวนสามพราน (10)

เที่ยวนครปฐม สังคมสุขใจ สวนสามพราน (9)

และกิจกรรมจำหน่าย พืช ผักอินทรีย์ ชีวภัณฑ์ชนิดต่างๆ จากเกษตรกรในโครงการ และนักเรียน 10 โรงเรียนในพื้นที่จังหวัดนครปฐม

เที่ยวนครปฐม สังคมสุขใจ สวนสามพราน (19)

เที่ยวนครปฐม สังคมสุขใจ สวนสามพราน (23)

เที่ยวนครปฐม สังคมสุขใจ สวนสามพราน (3)

เที่ยวนครปฐม สังคมสุขใจ สวนสามพราน (4)

โซน ตลาดสุขใจ : ยกร้านค้า ร้านอาหารในตลาดสุขใจทั้งหมดมาไว้ภายในงาน
โซน ร้านค้าผลิตภัณฑ์อินทรีย์ : เครือข่ายเกษตรกรและผู้ประกอบการอินทรีย์จากทั่วประเทศ และมาชิมอาหารอินทรีย์ตามวิถีคนเมืองที่ โซน Food Truck

เที่ยวนครปฐม สังคมสุขใจ สวนสามพราน (6)

เที่ยวนครปฐม สังคมสุขใจ สวนสามพราน (5)

“เชื่อมั่นว่างานสังคมสุขใจปีนี้ จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับทุกภาคส่วน ทั้งกลุ่มคนรักสุขภาพ แม่บ้าน นักท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่อยากเที่ยวตามรอยพระบาท คนรุ่นใหม่ที่กำลังมองหาอาชีพอิสระ ครอบครัวคนเมืองที่อยากปลูกผักกินเอง เกษตรกรที่ต้องการเรียนรู้เคล็ดการทำเกษตรอินทรีย์

เที่ยวนครปฐม สังคมสุขใจ สวนสามพราน (9)

เที่ยวนครปฐม สังคมสุขใจ สวนสามพราน (8)

มหาวิทยาลัยที่ต้องการฐานข้อมูลทำวิจัย โรงเรียนที่ต้องการต้นแบบการทำเกษตรอินทรีย์ หรือภาคเอกชนที่อยากศึกษาโมเดลการขับเคลื่อนธุรกิจที่เป็นธรรม ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแบบก้าวหน้า แม้กระทั่ง ผู้ประกอบการ ธุรกิจโรงแรม ร้านอาหาร หรือองค์กร ที่ต้องการซื้อข้าวตรงจากเกษตรกร สามารถมาเรียนรู้และหารือร่วมกับโครงการ Farm to Functions ได้ที่งานนี้เช่นกัน” คุณอรุษกล่าว

เที่ยวนครปฐม สังคมสุขใจ สวนสามพราน (16)

นายสมชาย ชมภูน้อย ผู้อำนวยการภูมิภาคภูมิภาคภาคกลาง การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.) เปิดเผยว่า ททท.จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวตามรอยพระบาท..สัมผัสวิถีเกษตรพอเพียงในงาน “สังคมสุขใจ” ซึ่งถือเป็นหนึ่งในกิจกรรมท้าเที่ยวข้ามภาค ในการกระตุ้นการเดินทางเส้นทางเที่ยวข้ามภาคตามรอยพระราชดำริ

เที่ยวนครปฐม สังคมสุขใจ สวนสามพราน (25)

โดยกิจกรรมครั้งนี้ ททท.จะขอท้านักท่องเที่ยวจากทุกภูมิภาคให้มาสัมผัสวิถีชีวิตเกษตรพอเพียง ภายในงานททท.ได้มีการจัดนิทรรศการท่องเที่ยวตามรอยพระบาท และแนะนำแหล่งท่องเที่ยวแบบ Eco Tourism ในพื้นที่ภาคกลาง อาทิ

เที่ยวนครปฐม สังคมสุขใจ สวนสามพราน (2)

นาบัว@คลองมหาสวัสดิ์ จ.นครปฐม , อุโมงค์ชมพูพันธุ์ทิพย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จ.นครปฐม เป็นต้น พร้อมแจกหนังสือคู่มือ 70 เส้นทางตามรอยพระบาทกว่า 20,000 เล่ม มีการจัดกิจกรรม Work Shop เพื่อสร้างการมีส่วนร่วม

เที่ยวนครปฐม สังคมสุขใจ สวนสามพราน (1)

โดยงานนี้ได้รับเกียรติจาก คุณติ๊ก เจษฎาภรณ์ ผลดี พรีเซ็นเตอร์โครงการท้าเที่ยวข้ามภาคมาร่วมแชร์ประสบการณ์และร่วมเวิร์คช้อปภายในงาน พร้อมรับฟังบทเพลงพระราชนิพนธ์จากคุณโก้ มิสเตอร์แซก แมน และกิจกรรมอื่นๆอีกมากมาย ทั้งนี้คาดว่าจะมีคนร่วมงานกว่า 20,000 คน มีเงินหมุนเวียนภายในงานกว่า 270 ล้านบาท

เที่ยวนครปฐม สังคมสุขใจ สวนสามพราน (21)

หนึ่งปีมีครั้งเดียว…!!! แวะมา ชม- ช้อป- ชิม เที่ยวตามรอยพระบาท…สัมผัสวิถีชีวิตเกษตรพอเพียงในงานสังคมสุขใจ ระหว่างวันที่ 16 – 18 ธันวาคมนี้ ที่สวนสามพราน จ.นครปฐม เปิดให้บริการตั้งแต่ เวลา 09.00 – 17.00 น. ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ

เที่ยวนครปฐม สังคมสุขใจ สวนสามพราน (24)

ทั้งนี้วันศุกร์ที่ 16 ธันวาคม เวลา10.30 น. ได้รับเกียรติจาก หม่อมหลวง ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดงาน

ผู้สนใจสามารถสอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 034-322588-93 หรือติดตามที่ Facebook/สามพรานโมเดล

คำยอดนิยม

error: Content is protected !!