เชียงรายต้อนรับ รมต.การท่องเที่ยวฯ ชี้แจงนโยบายการขับรถมาเที่ยวของชาวต่างชาติ

เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2559 นายเลิศชาติ หวังตระกูลดี ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานเชียงราย พ.ต.ท. ฉันทฤทธิ์ เหล่าไพโรจน์จารี  สว.ส.ทท 2.กก 4. บก.ทท. และ ปราณปรียา พลเยี่ยม ผู้อำนวยการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย

เที่ยวเชียงราย (1)

ได้ร่วมให้การต้อนรับ นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เดินทางมาประชุมชี้แจงเรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการอนุญาตให้รถของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ เข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทย พร้อมกันนี้ รองอธิบดีกรมการขนส่งได้ให้ความรู้ในด้านกฎหมาย ณ โรงแรมแกรนด์วิสต้า เมืองเชียงราย

เที่ยวเชียงราย (2)

ด้วยรัฐบาลได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการส่งเสริมการเดินทางท่องเที่ยวทางรถยนต์จากต่างประเทศมายังประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเดินทางโดยรถยนต์แบบหมู่คณะหรือคาราวานรถยนต์ของนักท่องเที่ยวชาวจีนมายังประเทศไทย โดยใช้เส้นทาง R3A เชื่อมโยงระหว่าง มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มายังประเทศไทย ณ สะพานมิตรภาพไทย-ลาวแห่งที่ 4 อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ส่งผลดีแก่จังหวัดทางภาคเหนือตอนบน ได้แก่ เชียงราย เชียงใหม่ และจังหวัดใกล้เคียง ให้ได้รับประโยชน์อย่างมากจากการเดินทางของนักท่องเที่ยวกลุ่มคาราวานดังกล่าวทั้งในด้านเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน และท่องเที่ยว

จากสถิติที่ผ่านมามีนักท่องเที่ยวจีนขับรถยนต์ส่วนตัวผ่านเส้นทาง R3A ผ่านด่านเชียงของ จังหวัดเชียงราย มาท่องเที่ยวยังประเทศไทยเพิ่มขึ้นมาโดยตลอด โดยในปี 2557 มีรถยนต์จำนวน 5,419 คัน จำนวนนักท่องเที่ยว 31,645 คน ในปี 2558 มีรถยนต์ จำนวน 9,169 คัน จำนวนนักท่องเที่ยว 45,539 คน และระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2559 มีรถยนต์ จำนวน 6,804 คัน จำนวนนักท่องเที่ยว 32,699 คน จะเห็นได้ว่าการเดินทางท่องเที่ยวโดยรถยนต์จากจีนมายังประเทศไทยได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก โดยมีนักท่องเที่ยวจีนเดินทางเข้ามากที่สุดในช่วงเทศกาลตรุษจีน หรือวันหยุดยาว เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2559 มีจำนวน 4,635 คัน และมีจำนวนนักท่องเที่ยว 19,299 คน

เที่ยวเชียงราย (3)

จะเห็นได้ว่าการเดินทางทางรถยนต์ของนักท่องเที่ยวจีนมาท่องเที่ยวประเทศไทยได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก ทั้งนี้หากรัฐไม่มีมาตรการบังคับที่เข้มงวดก่อให้เกิดผลกระทบต่างๆ อาทิ ความปลอดภัยในการขับขี่ของนักท่องเที่ยวจีน ปัญหาอุบัติเหตุ ความคุ้มครองประกันภัย และอื่นๆ ดังนั้น กระทรวงคมนาคม จึงได้ออกมาตรการในการจัดระเบียบรถนักท่องเที่ยวจีนที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทยเมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2559 โดยได้มีการจำกัดพื้นที่การเดินทางท่องเที่ยวให้อยู่ในพื้นที่ที่กำหนดและไม่สามารถขับรถข้ามไปยังจังหวัดอื่นๆ ได้

ดังนั้น การท่องเทียวแห่งประเทศไทย (ททท.) จึงได้เชิญ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก มาให้ข้อมูลเกี่ยวกับการขออนุญาตและขั้นตอนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในวันนี้

คำยอดนิยม

error: Content is protected !!