ชุมชนท่องเที่ยว อพท. คว้า 2 รางวัลกินรี หรือ รางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย ประจำปี 2560

พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี ประธานในพิธีมอบรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย หรือรางวัลกินรี ครั้งที่ 11 ประจำปี 2560

จัดโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)  โดยปีนี้มีผลงานที่ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมและดีเด่น รวมทั้งสิ้น 108 ผลงาน ในที่นี้มีชุมชนภายใต้การดูแลและพัฒนาของ อพท. เข้าร่วมรับรางวัลรวม 2 ชุมชน คือ

ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนตำบลบ่อสวก จังหวัดน่าน รับรางวัลดีเด่น ประเภทแหล่งท่องเที่ยวชุมชน และ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวบ้านน้ำเชี่ยว จังหวัดตราด รับรางวัลดีเด่น ด้านประสานความต่าง สร้างให้เป็นหนึ่งเดียว ท่องเที่ยวอนุรักษ์ ยั่งยืน

จุดเด่นของชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนตำบลบ่อสวก จังหวัดน่าน เป็นแหล่งโบราณคดี ศิลปะพื้นบ้าน ภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่มีกิจกรรมให้นักท่องเที่ยวได้เรียนรู้ผ่านงานหัตถกรรมพื้นบ้าน ศิลปวัฒนธรรม และประเพณีต่างๆ

ส่วนที่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวบ้านน้ำเชี่ยว จังหวัดตราด จุดเด่นคือเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ที่นำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริมาเป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

โดยการนำมรดกวัฒนธรรมของท้องถิ่นมาสร้างรายได้นำเสนอให้นักท่องเที่ยวได้มาสัมผัสและเรียนรู้

อย่างไรก็ตาม นายสุทธิพงษ์ ดวงมณีรัตน์ ประธานชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนตำบลบ่อสวก กล่าวว่า ชมรมฯ ได้รับรางวัลนี้เป็นครั้งแรก รู้สึกภูมิใจ ซึ่งการได้รับรางวัลครั้งนี้ จะเป็นสิ่งรับประกันเรื่องความมีมาตรฐานของการจัดการและการให้บริการแก่นักท่องเที่ยว ทำให้บ่อสวกเป็นที่สนใจของนักท่องเที่ยวและบริษัทนำเที่ยวมากขึ้น

และฤดูกาลท่องเที่ยว (ไฮซีซั่น) ปีนี้ ชมรมได้รับการติดต่อและจองจากนักท่องเที่ยวและกรุ๊ปทัวร์คนไทยและชาวต่างชาติมากขึ้น โดยส่วนใหญ่ต้องการเข้ามาท่องเที่ยวเรียนรู้กิจกรรมในชุมชนบ่อสวก

ในนามของชุมชนตำบลบ่อสวก ต้องขอขอบคุณองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน หรือ อพท. ที่ เข้ามาสอนให้ชุมชนได้รู้ถึงเรื่องกระบวนการคิด การวางแผน การทดสอบ และการถอดบทเรียน ช่วยนำองค์ความรู้มาพัฒนา

เพราะก่อนหน้านี้เมื่อ 20 ปีก่อน ตำบลบ่อสวกเคยทำเรื่องการท่องเที่ยวมาแล้วแต่ไม่ประสบความสำเร็จ เพราะขาดองค์ความรู้ ซึ่ง อพท. เข้ามาช่วยเสริมให้จนประสบความสำเร็จ  และสิ่งที่ชุมชนจะทำต่อไปคือพัฒนามาตรฐานบริการ และกิจกรรมการท่องเที่ยวให้ดียิ่งขึ้น

คำยอดนิยม

error: Content is protected !!