แอปพลิเคชั่น อสม.ออนไลน์เพื่อชีวิตดิจิทัล

AIS Digital for Thais คือโครงการของเอไอเอสเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

เอไอเอส มุ่งเน้นการสร้างเครื่องมือการสื่อสารที่จะส่งเสริมและสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่ด้านงานสาธารณสุขสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สร้างเสริมสุขอนามัยที่ดีให้กับประชาชนในท้องถิ่นห่างไกลเพื่อลดอัตราความเจ็บป่วยและป้องกันภัยสุขภาพต่างๆ

โดยเอไอเอสได้สร้างนวัตกรรมดิจิทัลเพื่อสังคมไทยในชื่อ “แอปพลิเคชั่นอสม.ออนไลน์” สำหรับเป็นเครือข่ายสังคมออนไลน์เฉพาะกลุ่มงานสาธารณสุข ระหว่างหน่วยบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ และอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) เพื่อสื่อสารข้อมูล ภาพ เสียง วิดีโอ ข้อความ พิกัดแผนที่ระหว่างสมาชิกในกลุ่มผ่านรูปแบบการแจ้งข้อมูล การสนทนา ทำให้สมาชิกในเครือข่ายสามารถรับรู้ข้อมูล ข่าวสาร ความเคลื่อนไหวด้านสาธารณสุขและภัยสุขภาพในชุมชนได้อย่างสะดวกรวดเร็ว ถูกต้องแม่นยำ

ส่งผลให้การทำงานของหน่วยบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ และอสม. มีประสิทธิภาพมากขึ้น ช่วยให้คนไทยสามารถเข้าถึงการแพทย์และการดูแลสุขภาพได้อย่างทั่วถึงและสะดวกง่ายดายยิ่งขึ้น

 

คำยอดนิยม

error: Content is protected !!