ผลการคัดเลือกหมู่บ้านตามโครงการคัดเลือกหมู่บ้านดีเด่น (บ้านสวย เมืองสุข) ประจำปี 2562

กรมการปกครอง ได้ดำเนินการตามโครงการคัดเลือกหมู่บ้านดีเด่น (บ้านสวย เมืองสุข) ประจำปี 2562 เพื่อเสริมสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานให้แก่กำนัน ผู้ใหญ่บ้านและคณะกรรมการหมู่บ้าน ซึ่งดำเนินการคัดเลือกหมู่บ้านที่สามารถขับเคลื่อนนโยบายและโครงการสำคัญได้ประสบผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม โดยผลการคัดเลือกหมู่บ้านดีเด่น (บ้านสวย เมืองสุข) ประจำปี 2562 ระดับภาค ดังนี้

ภาคเหนือ

รางวัลชนะเลิศ บ้านเกยไชยเหนือ หมู่ที่ 4 ตำบลเกยไชย อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 บ้านละอูบ หมู่ที่ 6 ตำบลห้วยห้อม อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 บ้านแก่งใต้ หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านแก่ง อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย

รางวัลชมเชย บ้านป่าเหียง หมู่ที่ 7 ตำบลสถาน อำเภอปัว จังหวัดน่าน

ภาคกลาง

รางวัลชนะเลิศ บ้านหนองทราย หมู่ที่ 6 ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 บ้านซับประดู่ หมู่ที่ 6 ตำบลมวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 บ้านวังทอง หมู่ที่ 1 ตำบลวังทอง อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว

รางวัลชมเชย บ้านคลองบางตะเคียน หมู่ที่ 9 ตำบลบางโฉลง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

รางวัลชมเชย บ้านเนินแสนสุข หมู่ที่ 7 ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

รางวัลชมเชย บ้านริมคลอง หมู่ที่ 4 ตำบลคอกกระบือ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร

ภาคใต้

รางวัลชนะเลิศ บ้านใหม่ หมู่ที่ 4 ตำบลวังใหญ่ อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 บ้านสามช่องเหนือ หมู่ที่ 9 ตำบลกะไหล อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 บ้านโคกยาง หมู่ที่ 5 ตำบลพร่อน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

รางวัลชนะเลิศ บ้านกันตวจระมวล หมู่ที่ 1 ตำบลกันตวจระมวล อำเภอปราสาท จังหวัดสุริทร์

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 บ้านเปือย หมู่ที่ 1 ตำบลเปือย อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 บ้านนาราชควาย หมู่ที่ 11 ตำบลนาราชควาย อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

รางวัลชมเชย บ้านโนนดู่ หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านฝาง อำเภอสระใคร จังหวัดหนองคาย

รางวัลชมเชย บ้านเซินเหนือ หมู่ที่ 2 ตำบลโนนคอม อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น

คำยอดนิยม

error: Content is protected !!