กองทุนพัฒนาไฟฟ้า สำนักงานกกพ. ประกาศรางวัลประกวดสื่อสร้างสรรค์ “เด็กตื่นไฟปี 2”

“กองทุนพัฒนาไฟฟ้า” สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิ จการพลังงาน หรือ สำนักงาน กกพ. รณรงค์ส่งเสริมความรู้คนรุ่ นใหม่ ตระหนักถึงคุณค่าของไฟฟ้า สนับสนุนโครงการ “เด็กตื่นไฟปี 2” การประกวดสื่อสร้างสรรค์ ประเภทหนังสั้นหรือคลิปไวรัล ภายใต้หัวข้อ “ทางเลือกใหม่ไฟฟ้าจากพลั งงานทดแทน จากขยะและชีวมวล” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 800,000 บาท

นายกิตติพงษ์ ภิญโญตระกูล รองเลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิ จการพลังงาน หรือ สำนักงาน กกพ. เปิดเผยว่า ภารกิจสำคัญอย่างหนึ่งของสำนั กงาน กกพ. คือ การส่งเสริมสังคมและประชาชนให้ มีความรู้ ความตระหนัก และมีส่วนร่วมทางด้านไฟฟ้า สำนักงาน กกพ.จึงสนับสนุนงบประมาณประจำปี พ.ศ.2563 ให้แก่ โครงการ “เด็กตื่นไฟ ปี 2” โดยมีบริษัท เวิร์คลิงค์ ดา เอเจนซี่ จำกัด เป็นผู้ดำเนินโครงการ เพื่อสร้างสรรค์กิจกรรม เผยแพร่และส่งเสริมความรู้ด้ านไฟฟ้า ภายใต้ แนวคิด “Clean Energy For Life ใช้พลังงานสะอาด เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของทุ กคน”

ทั้งนี้โครงการดังกล่าว มีวัตถุประสงค์ในการกิ จกรรมรณรงค์ สร้างความเข้าใจต่อกลุ่มเป้ าหมาย “คนรุ่นใหม่” นิสิต-นักศึกษาและประชาชนทั่วไป เพื่อส่งเสริมให้เกิดแนวคิดใหม่ เกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้า โดยมุ่งเน้นให้ความรู้ที่เกี่ ยวข้องกับไฟฟ้าทางเลือกใหม่ ได้แก่ ไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าพลังงานขยะ โรงไฟฟ้าชีวมวล รวมถึงโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน ที่มีการกำกับดูแลที่ดี สามารถสร้างเศรษฐกิ จและกระจายได้อย่างทั่วถึง อีกทั้งเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ทั้งนี้ คาดหวังว่าโครงการนี้จะสามารถส่ งเสริมให้เยาวชนและประชาชนทั่ วไปมีความรู้ที่ถูกต้อง รอบด้านเกี่ยวกับพลังงาน ไฟฟ้าจากขยะ และพลังงานจากชีวมวล อีกทั้ง มีทัศนคติที่ดี พร้อมเผยแพร่ ให้แก่บุคคลรอบตัว ในการบริหารจัดการขยะเพื่ อนำมาผลิตเป็นพลังงานไฟฟ้า

“สำนักงาน กกพ. ได้ติดตามโครงการ และสนับสนุนการจัดกิจกรรมอย่ างต่อเนื่อง ซึ่งเห็นว่าได้รับผลตอบรับด้ วยดีจากกลุ่มเยาวชน เห็นถึงความมุ่งมั่นตั้งใจของนั กศึกษาแต่ละทีมที่ได้ นำเสนอผลงานอย่างเต็มความสามารถ ขอให้ทุกคนมีความภาคภูมิใจที่ ได้เป็นส่วนหนึ่งในการร่วมส่ งเสริมความรู้ ความตระหนักถึงคุณค่าของไฟฟ้า

อีกทั้งนักศึกษาที่ได้เข้าร่ วมโครงการทุกทีมเป็นผู้ที่มี ความสามารถมีความคิดสร้างสรรค์ และผลงานที่โดดเด่น หวังว่าน้องๆ จะได้รับประสบการณ์ที่ดี จากโครงการนี้ และสามารถนำความรู้ แนวความคิด เพื่อบอกต่อสร้างความเข้าใจที่ ถูกต้องทางด้านไฟฟ้า ก่อให้เกิดคุณประโยชน์ต่ อประเทศต่อไป” นายกิตติพงษ์ กล่าว

นายคชภพ สงวนวงศ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เวิร์คลิงค์ ดา เอเจนซี่ จำกัด ผู้สร้างสรรค์และบริหารโครงการ “เด็กตื่นไฟปี 2 ” กล่าวว่า เวิร์คลิงค์ ดา เอเจนซี่ มีความยินดีและเป็นเกียรติอย่ างยิ่ง ที่ได้รับโอกาสจาก กองทุนพัฒนาไฟฟ้า สำนักงาน กกพ. ให้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมที่ ดีและเป็นประโยชน์ต่อสังคม

โครงการเด็กตื่นไฟ เป็นโครงการที่จัดมาอย่างต่อเนื่ องเป็นปีที่ 2 มุ่งหวังสร้างทัศนคติที่ดี และความรู้เกี่ยวกับพลั งงานทางเลือกที่เป็นพลั งงานสะอาด ไม่ว่าจะเป็นพลังงานไฟฟ้าจากขยะ หรือพลังงานไฟฟ้าจากชีวมวล เพื่อให้นักศึกษาที่เข้าร่ วมโครงการ สามารถนำความรู้ที่ได้รั บไปเผยแพร่ต่อในวงกว้างในสถานศึ กษาหรือชุมชนของตนเอง ผ่านโครงการประกวดการผลิตสื่ อสร้างสรรค์ประเภทหนังสั้นหรื อคลิปไวรัล ในหัวข้อ “ทางเลือกใหม่ ไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน จากขยะและชีวมวล” เพื่อชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่ า 800,000 บาท

กิจกรรมในครั้งนี้ เปิดโอกาสให้นิสิต-นักศึกษาสมั ครเข้าร่วมกิจกรรม มาตั้งแต่เดือน พ.ย.63-ก.พ. 64 โดยมีผู้ที่สนใจส่งผลงานเข้าร่ วมประกวดทั้งสิ้น 138 ทีม และผู้ที่ผ่านการคัดเลือก จำนวน 60 ทีม ที่ได้เข้าร่วมกิจกรรม Excusive Briefing Day ร่วมรับฟังแนวคิดและเทคนิ คการผลิตสื่อภาพยนตร์ สำหรับการนำไปจัดทำผลงานส่ งประกวด กับผู้กำกับภาพยนตร์ชื่อดั งและผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตสื่ อ ได้แก่

1.คุณเอส คมกฤษ ตรีวิมล ผู้กำกับร่วมภาพยนตร์ “แฟนฉัน” ผู้กำกับภาพยนตร์ “เพื่อนสนิท” 2. คุณโต้ง ตรัยยุทธ กิ่งภากรณ์ (ผู้กำกับ TUNNEL Remake ใน Netflix) 3. คุณซูโม่แห้ว บำเพ็ญ ชำนิบรรการ ผู้กำกับซีรี่ น้องใหม่ร้ายบริสุทธิ์ 4. คุณโขม ก้องเกียรติ โขมศิริ ผู้กำกับภาพยนต์ ขุนพัน

ทั้งนี้คณะกรรมการได้คัดเลือกที มที่ผ่านตามเกณฑ์การตัดสิ นจนเหลือ จำนวน 20 ทีม จากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ เพื่อเข้ารอบชิงชนะเลิศในวันที่ 16 พฤศจิกายน 64 โดยผู้ได้รับรางวัลทั้งหมด 7 รางวัล ได้แก่ รางวัลขวัญใจมวลชน มูลค่า 20,000 บาท จำนวน 2 รางวัล / รางวัลชมเชย มูลค่า 25,000 บาท จำนวน 2 รางวัล / รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 มูลค่า 70,000 บาท / รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 มูลค่า 100,000 บาท  และรางวัลชนะเลิศ มูลค่า 300,000 บาท

ซึ่งทั้ง 20 ทีม ได้นำเสนอผลงานต่อหน้ าคณะกรรมการการตัดสิน ผู้แทนจากสำนักงาน กกพ. ผู้แทนจากโครงการ และผู้แทนจากผู้สนับสนุนโครงการ เพื่อคัดเลือกหา Young Renewable Energy Influencer ผู้สร้างสรรค์ผลงานที่สามารถต่ อยอดในการเผยแพร่ความรู้ได้อย่ างเป็นรูปธรรมและนำมาใช้ในชีวิ ตจริงได้ โดยสามารถติ ดตามผลการประกาศรางวัลได้ที่ www.dekwakeup.com

คำยอดนิยม

error: Content is protected !!